کمیسیون معاضدت

اسامی اعضا کمیسیون معاضدت:
۱-جناب وکیل علی پیلوا (رئیس)
۲-جناب وکیل سید حسن حسینی بصیر (نایب رئیس)
۳-خانم وکیل مهناز فرج پور (دبیر )
۴-جناب وکیل سید امیررضا انوار
۵-جناب وکیل بابک اسلامیان
۶_جناب وکیل بهروز نورالهی
۷-خانم وکیل مرجان زواره
۸-جناب وکیل وحید لطفی پور
۹-خانم وکیل مریم مرادی