ارتباط به حوزه های مختلف اداری

جهت تماس با دفتر هیئت مدیره استان تهران در ساعات اداری با شماره

۰۲۱- ۲۳۰۵۵۲۰۸

تماس بگیرید.